Croeso i Ysgol Gymunedol Brynconin!


Croeso cynnes i wefan yr Ysgol Gymunedol Brynconin a gobeithio fe wnewch chi deimlo bod y gwefan yn ddiddorol ac yn ffynhonnell gwybodaeth ddefnyddiol.

Mae dewis yr ysgol gywir i’ch plentyn yn holl bwysig. Mae rhieni am sicrhau addysg dda i’w plant ond maent hefyd am iddynt fod yn hapus a theimlo’n ddiogel. Yn Ysgol Gymunedol Brynconin credwn y gallwn gynnig pob un o’r pethau hyn. Un o’n hamcanion yw i sicrhau bod pob plentyn yn mwynhau’r profiad o ddysgu. Rydym yn gweithio’n galed i sicrhau amgylchedd ddiogel, symbylus a chyffrous.

Mae Ysgol Gymunedol Brynconin yn lle hapus. Mae’r athrawon a’r staff cynnal yn gweithio’n ddiflino a gydag arddeliad. Mae ganddynt berthynas dda â’r plant ac ymfalchïwn yn yr addysg eang, gytbwys a llawn a ddarparwn, safonau uchel yr addysgu a’r dysgu a’r berthynas effeithiol sydd rhwng yr ysgol, y cartref a’r gymuned. Mae’r Gymraeg yn cael lle amlwg ymhob agwedd o fywyd yr ysgol o ran iaith gwersi, iaith anffurfiol cymuned yr ysgol a rhown sylw i ddiwylliant gwerthfawr ein gwlad fel rhan annatod o gwricwlwm yr ysgol.

Rdym yn gwerthfawrogi ein disgyblion ac yn credu y dylai eu hamser yn yr ysgol fod yn werthfawr ac yn foddhaus. Mae gennym bolisi drws agored. Os oes gennych unrhyw gwestiwn neu bryder,cysylltwch â ni yn syth.